مقایسه املاک

2/000/000تومان 10/000/000تومان
2/000/000تومان 10/000/000تومان

مترمربع: 41

مغازه

4 روز پیش

1/200/000/000تومان
1/200/000/000تومان

مترمربع: 424

زمین مسکونی

4 روز پیش

1/664/000/000تومان
1/664/000/000تومان

مترمربع: 64

مغازه

4 روز پیش

380/000/000تومان

مترمربع: 130

منزل شخصی

مدیر سایت

4 روز پیش

380/000/000تومان

مترمربع: 130

منزل شخصی

4 روز پیش

4/800/000/000تومان

مترمربع: 800

زمین مسکونی

مدیر سایت

4 روز پیش

4/800/000/000تومان

مترمربع: 800

زمین مسکونی

4 روز پیش

150/000/000تومان

4 روز پیش

4 روز پیش

630/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 90

آپارتمان

مدیر سایت

4 روز پیش

630/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 90

آپارتمان

4 روز پیش

5/000/000/000تومان 5/000/000تومان

مترمربع: 1080

زمین مسکونی

مدیر سایت

1 هفته پیش

5/000/000/000تومان 5/000/000تومان

مترمربع: 1080

زمین مسکونی

1 هفته پیش

1/200/000/000تومان
1/200/000/000تومان

مترمربع: 160

آپارتمان

1 هفته پیش

380/000/000تومان
380/000/000تومان

مترمربع: 170

زمین مسکونی

2 هفته پیش

480/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 88

آپارتمان

مدیر سایت

2 هفته پیش

480/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 88

آپارتمان

2 هفته پیش

630/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 90

آپارتمان

مدیر سایت

4 روز پیش

630/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 90

آپارتمان

4 روز پیش

1/200/000/000تومان
1/200/000/000تومان

مترمربع: 160

آپارتمان

1 هفته پیش

480/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 88

آپارتمان

مدیر سایت

2 هفته پیش

480/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 88

آپارتمان

2 هفته پیش

615/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 123

آپارتمان

مدیر سایت

2 هفته پیش

615/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 123

آپارتمان

2 هفته پیش

800/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 140

آپارتمان

مدیر سایت

2 هفته پیش

800/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 140

آپارتمان

2 هفته پیش

850/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 170

آپارتمان

مدیر سایت

2 هفته پیش

850/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 170

آپارتمان

2 هفته پیش

320/000/000تومان
320/000/000تومان

مترمربع: 88

آپارتمان

2 هفته پیش

700/000/000تومان
700/000/000تومان

مترمربع: 131

آپارتمان

2 هفته پیش

1/144/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 176

آپارتمان

مدیر سایت

3 هفته پیش

1/144/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 176

آپارتمان

3 هفته پیش

300/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 75

آپارتمان

مدیر سایت

3 هفته پیش

300/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 75

آپارتمان

3 هفته پیش

1/237/500/000تومان

مترمربع: 168

آپارتمان

مدیر سایت

3 هفته پیش

1/237/500/000تومان

مترمربع: 168

آپارتمان

3 هفته پیش

936/000/000تومان
936/000/000تومان

مترمربع: 156

آپارتمان

3 هفته پیش

380/000/000تومان

مترمربع: 130

منزل شخصی

مدیر سایت

4 روز پیش

380/000/000تومان

مترمربع: 130

منزل شخصی

4 روز پیش

650/000/000تومان

مترمربع: 157

منزل شخصی

مدیر سایت

2 هفته پیش

650/000/000تومان

مترمربع: 157

منزل شخصی

2 هفته پیش

1/020/000/000تومان
1/020/000/000تومان

مترمربع: 157

منزل شخصی

2 هفته پیش

2/230/000/000تومان
2/230/000/000تومان

مترمربع: 505

منزل شخصی

3 هفته پیش

1/100/000/000تومان
1/100/000/000تومان

مترمربع: 167

منزل شخصی

3 هفته پیش

3/300/000/000تومان
3/300/000/000تومان

مترمربع: 500

منزل شخصی

3 هفته پیش

2/800/000/000تومان

مترمربع: 330

منزل شخصی

مدیر سایت

3 هفته پیش

2/800/000/000تومان

مترمربع: 330

منزل شخصی

3 هفته پیش

2/000/000/000تومان

مترمربع: 250

منزل شخصی

مدیر سایت

3 هفته پیش

2/000/000/000تومان

مترمربع: 250

منزل شخصی

3 هفته پیش

1/115/000/000تومان
1/115/000/000تومان

مترمربع: 203

منزل شخصی

3 هفته پیش

2/000/000تومان 35/000/000تومان
2/000/000تومان 35/000/000تومان

خواب: 4مترمربع: 170

منزل شخصی

1 ماه پیش

1/100/000/000تومان
1/100/000/000تومان

مترمربع: 185

منزل شخصی

1 ماه پیش

600/000/000تومان

مترمربع: 400

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

600/000/000تومان

مترمربع: 400

منزل شخصی

2 ماه پیش

10/000/000/000تومان
10/000/000/000تومان

مترمربع: 400

تجاری و مسکونی

2 هفته پیش

10/000/000/000تومان

مترمربع: 300

تجاری و مسکونی

مدیر سایت

1 ماه پیش

10/000/000/000تومان

مترمربع: 300

تجاری و مسکونی

1 ماه پیش

1/800/000/000تومان
1/800/000/000تومان

مترمربع: 110

تجاری و مسکونی

2 ماه پیش

6/880/000/000تومان
6/880/000/000تومان

مترمربع: 275

تجاری و مسکونی

2 ماه پیش

9/000/000/000تومان

مترمربع: 450

تجاری و مسکونی

مدیر سایت

2 ماه پیش

9/000/000/000تومان

مترمربع: 450

تجاری و مسکونی

2 ماه پیش

2/000/000تومان 10/000/000تومان
2/000/000تومان 10/000/000تومان

مترمربع: 41

مغازه

4 روز پیش

1/664/000/000تومان
1/664/000/000تومان

مترمربع: 64

مغازه

4 روز پیش

4 روز پیش

850/000/000تومان
850/000/000تومان

مترمربع: 14

مغازه

2 هفته پیش

350/000/000تومان
350/000/000تومان

مترمربع: 23

مغازه

2 هفته پیش

800/000/000تومان
800/000/000تومان

مترمربع: 30

مغازه

3 هفته پیش

700/000تومان 10/000/000تومان
700/000تومان 10/000/000تومان

مترمربع: 25

مغازه

1 ماه پیش

4/000/000تومان 100/000/000تومان
4/000/000تومان 100/000/000تومان

زیرزمین تجاری, مغازه

1 ماه پیش

13/000/000تومان 200/000/000تومان
13/000/000تومان 200/000/000تومان

مترمربع: 250

مغازه

1 ماه پیش

500/000/000تومان
500/000/000تومان

مترمربع: 28

مغازه

2 ماه پیش

570/000/000تومان

مترمربع: 26

مغازه

مدیر سایت

2 ماه پیش

570/000/000تومان

مترمربع: 26

مغازه

2 ماه پیش

216/000/000تومان
216/000/000تومان

مترمربع: 24

مغازه

2 ماه پیش

مشاهده بهترین املاک

متاسفانه نتیجه ای یافت نشد

آخرین اخبار وب سایت

متن موردنظر در این قسمت قرار می گیرد...

اعتماد شما افتخار ماست

توسط مدیر سایت