مقایسه املاک

مدیر سایت

تماس با مدیر سایت

2/000/000تومان 10/000/000تومان
2/000/000تومان 10/000/000تومان

مترمربع: 41

مغازه

4 روز پیش

1/200/000/000تومان
1/200/000/000تومان

مترمربع: 424

زمین مسکونی

4 روز پیش

1/664/000/000تومان
1/664/000/000تومان

مترمربع: 64

مغازه

4 روز پیش

380/000/000تومان

مترمربع: 130

منزل شخصی

مدیر سایت

4 روز پیش

380/000/000تومان

مترمربع: 130

منزل شخصی

4 روز پیش

4/800/000/000تومان

مترمربع: 800

زمین مسکونی

مدیر سایت

4 روز پیش

4/800/000/000تومان

مترمربع: 800

زمین مسکونی

4 روز پیش

150/000/000تومان

4 روز پیش

4 روز پیش

630/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 90

آپارتمان

مدیر سایت

4 روز پیش

630/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 90

آپارتمان

4 روز پیش

5/000/000/000تومان 5/000/000تومان

مترمربع: 1080

زمین مسکونی

مدیر سایت

1 هفته پیش

5/000/000/000تومان 5/000/000تومان

مترمربع: 1080

زمین مسکونی

1 هفته پیش

1/200/000/000تومان
1/200/000/000تومان

مترمربع: 160

آپارتمان

1 هفته پیش

380/000/000تومان
380/000/000تومان

مترمربع: 170

زمین مسکونی

2 هفته پیش

480/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 88

آپارتمان

مدیر سایت

2 هفته پیش

480/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 88

آپارتمان

2 هفته پیش

10/000/000/000تومان
10/000/000/000تومان

مترمربع: 400

تجاری و مسکونی

2 هفته پیش

850/000/000تومان
850/000/000تومان

مترمربع: 14

مغازه

2 هفته پیش

615/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 123

آپارتمان

مدیر سایت

2 هفته پیش

615/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 123

آپارتمان

2 هفته پیش

300/000/000تومان

مترمربع: 252

زمین مسکونی

مدیر سایت

2 هفته پیش

300/000/000تومان

مترمربع: 252

زمین مسکونی

2 هفته پیش

790/000/000تومان

مترمربع: 392

کارگاهی

مدیر سایت

2 هفته پیش

790/000/000تومان

مترمربع: 392

کارگاهی

2 هفته پیش

350/000/000تومان
350/000/000تومان

مترمربع: 23

مغازه

2 هفته پیش

1/500/000تومان 10/000/000تومان

2 هفته پیش

800/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 140

آپارتمان

مدیر سایت

2 هفته پیش

800/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 140

آپارتمان

2 هفته پیش

650/000/000تومان

مترمربع: 157

منزل شخصی

مدیر سایت

2 هفته پیش

650/000/000تومان

مترمربع: 157

منزل شخصی

2 هفته پیش

850/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 170

آپارتمان

مدیر سایت

2 هفته پیش

850/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 170

آپارتمان

2 هفته پیش

320/000/000تومان
320/000/000تومان

مترمربع: 88

آپارتمان

2 هفته پیش

700/000/000تومان
700/000/000تومان

مترمربع: 131

آپارتمان

2 هفته پیش

1/020/000/000تومان
1/020/000/000تومان

مترمربع: 157

منزل شخصی

2 هفته پیش

2/230/000/000تومان
2/230/000/000تومان

مترمربع: 505

منزل شخصی

3 هفته پیش

1/144/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 176

آپارتمان

مدیر سایت

3 هفته پیش

1/144/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 176

آپارتمان

3 هفته پیش

1/100/000/000تومان
1/100/000/000تومان

مترمربع: 167

منزل شخصی

3 هفته پیش

3/300/000/000تومان
3/300/000/000تومان

مترمربع: 500

منزل شخصی

3 هفته پیش

800/000/000تومان
800/000/000تومان

مترمربع: 30

مغازه

3 هفته پیش

2/800/000/000تومان

مترمربع: 330

منزل شخصی

مدیر سایت

3 هفته پیش

2/800/000/000تومان

مترمربع: 330

منزل شخصی

3 هفته پیش

2/000/000/000تومان

مترمربع: 250

منزل شخصی

مدیر سایت

3 هفته پیش

2/000/000/000تومان

مترمربع: 250

منزل شخصی

3 هفته پیش

300/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 75

آپارتمان

مدیر سایت

3 هفته پیش

300/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 75

آپارتمان

3 هفته پیش

1/237/500/000تومان

مترمربع: 168

آپارتمان

مدیر سایت

3 هفته پیش

1/237/500/000تومان

مترمربع: 168

آپارتمان

3 هفته پیش

936/000/000تومان
936/000/000تومان

مترمربع: 156

آپارتمان

3 هفته پیش

260/000/000تومان

مترمربع: 95

آپارتمان

مدیر سایت

3 هفته پیش

260/000/000تومان

مترمربع: 95

آپارتمان

3 هفته پیش

1/115/000/000تومان
1/115/000/000تومان

مترمربع: 203

منزل شخصی

3 هفته پیش

1/700/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 108

آپارتمان

مدیر سایت

4 هفته پیش

1/700/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 108

آپارتمان

4 هفته پیش

1/500/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 215

آپارتمان

مدیر سایت

4 هفته پیش

1/500/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 215

آپارتمان

4 هفته پیش

2/000/000تومان 35/000/000تومان
2/000/000تومان 35/000/000تومان

خواب: 4مترمربع: 170

منزل شخصی

1 ماه پیش

1/100/000/000تومان
1/100/000/000تومان

مترمربع: 185

منزل شخصی

1 ماه پیش

1/000/000/000تومان
1/000/000/000تومان

مترمربع: 100

زمین مسکونی

1 ماه پیش

410/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 100

آپارتمان

مدیر سایت

1 ماه پیش

410/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 100

آپارتمان

1 ماه پیش

700/000تومان 10/000/000تومان
700/000تومان 10/000/000تومان

مترمربع: 25

مغازه

1 ماه پیش

4/000/000تومان 100/000/000تومان
4/000/000تومان 100/000/000تومان

زیرزمین تجاری, مغازه

1 ماه پیش

750/000/000تومان
750/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 105

آپارتمان

1 ماه پیش

480/000/000تومان

مترمربع: 110

زمین مسکونی

مدیر سایت

1 ماه پیش

480/000/000تومان

مترمربع: 110

زمین مسکونی

1 ماه پیش

370/000/000تومان
370/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 63

1 ماه پیش

13/000/000تومان 200/000/000تومان
13/000/000تومان 200/000/000تومان

مترمربع: 250

مغازه

1 ماه پیش

10/000/000/000تومان

مترمربع: 300

تجاری و مسکونی

مدیر سایت

1 ماه پیش

10/000/000/000تومان

مترمربع: 300

تجاری و مسکونی

1 ماه پیش

500/000/000تومان
500/000/000تومان

مترمربع: 89

آپارتمان

2 ماه پیش

550/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 105

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

550/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 105

آپارتمان

2 ماه پیش

2/650/000/000تومان
2/650/000/000تومان

مترمربع: 135

2 ماه پیش

600/000/000تومان

مترمربع: 400

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

600/000/000تومان

مترمربع: 400

منزل شخصی

2 ماه پیش

380/000/000تومان

خواب: 1مترمربع: 60

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

380/000/000تومان

خواب: 1مترمربع: 60

آپارتمان

2 ماه پیش

350/000/000تومان
350/000/000تومان

مترمربع: 67

منزل شخصی

2 ماه پیش

480/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 85

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

480/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 85

آپارتمان

2 ماه پیش

940/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 165

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

940/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 165

آپارتمان

2 ماه پیش

575/000/000تومان
575/000/000تومان

مترمربع: 115

خدماتی

2 ماه پیش

712/000/000تومان
712/000/000تومان

مترمربع: 89

خدماتی

2 ماه پیش

960/000/000تومان
960/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 155

آپارتمان

2 ماه پیش

880/000/000تومان
880/000/000تومان

مترمربع: 178

منزل شخصی

2 ماه پیش

500/000/000تومان
500/000/000تومان

مترمربع: 28

مغازه

2 ماه پیش

2/300/000/000تومان

مترمربع: 500

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

2/300/000/000تومان

مترمربع: 500

منزل شخصی

2 ماه پیش

8/000/000/000تومان
8/000/000/000تومان

مترمربع: 400

زمین تجاری

2 ماه پیش

570/000/000تومان

مترمربع: 26

مغازه

مدیر سایت

2 ماه پیش

570/000/000تومان

مترمربع: 26

مغازه

2 ماه پیش

1/300/000/000تومان

خواب: 6مترمربع: 330

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/300/000/000تومان

خواب: 6مترمربع: 330

منزل شخصی

2 ماه پیش

2/100/000/000تومان
2/100/000/000تومان

مترمربع: 1000

زمین مسکونی

2 ماه پیش

605/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 110

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

605/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 110

آپارتمان

2 ماه پیش

2/970/000/000تومان
2/970/000/000تومان

مترمربع: 330

زمین مسکونی

2 ماه پیش

800/000/000تومان

مترمربع: 8000

زمین باغی

مدیر سایت

2 ماه پیش

800/000/000تومان

مترمربع: 8000

زمین باغی

2 ماه پیش

430/000/000تومان

مترمربع: 95

زیرزمین تجاری

مدیر سایت

2 ماه پیش

430/000/000تومان

مترمربع: 95

زیرزمین تجاری

2 ماه پیش

216/000/000تومان
216/000/000تومان

مترمربع: 24

مغازه

2 ماه پیش

690/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 115

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

690/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 115

آپارتمان

2 ماه پیش

930/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 137

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

930/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 137

آپارتمان

2 ماه پیش

625/000/000تومان
625/000/000تومان

مترمربع: 168

منزل شخصی

2 ماه پیش

460/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 90

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

460/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 90

آپارتمان

2 ماه پیش

660/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 120

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

660/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 120

آپارتمان

2 ماه پیش

1/060/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 163

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/060/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 163

آپارتمان

2 ماه پیش

273/000/000تومان

مترمربع: 210

زمین مسکونی

مدیر سایت

2 ماه پیش

273/000/000تومان

مترمربع: 210

زمین مسکونی

2 ماه پیش

1/480/000/000تومان
1/480/000/000تومان

مترمربع: 296

منزل شخصی

2 ماه پیش

900/000/000تومان
900/000/000تومان

مترمربع: 135

خدماتی

2 ماه پیش

608/000/000تومان

مترمربع: 160

زمین مسکونی

مدیر سایت

2 ماه پیش

608/000/000تومان

مترمربع: 160

زمین مسکونی

2 ماه پیش

2/060/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 206

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

2/060/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 206

آپارتمان

2 ماه پیش

428/000/000تومان
428/000/000تومان

مترمربع: 107

2 ماه پیش

605/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 110

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

605/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 110

آپارتمان

2 ماه پیش

735/000/000تومان
735/000/000تومان

مترمربع: 107

خدماتی

2 ماه پیش

990/000/000تومان

مترمربع: 330

زمین مسکونی

مدیر سایت

2 ماه پیش

990/000/000تومان

مترمربع: 330

زمین مسکونی

2 ماه پیش

1/231/000/000تومان
1/231/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 171

آپارتمان

2 ماه پیش

380/000/000تومان
380/000/000تومان

مترمربع: 54

منزل شخصی

2 ماه پیش

850/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 125

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

850/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 125

آپارتمان

2 ماه پیش

646/000/000تومان

مترمربع: 95

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

646/000/000تومان

مترمربع: 95

آپارتمان

2 ماه پیش

3/900/000/000تومان
3/900/000/000تومان

مترمربع: 300

منزل شخصی

2 ماه پیش

7/230/000/000تومان
7/230/000/000تومان

مترمربع: 1205

زمین مسکونی

2 ماه پیش

2/040/000/000تومان
2/040/000/000تومان

مترمربع: 255

زمین مسکونی

2 ماه پیش

1/000/000/000تومان
1/000/000/000تومان

مترمربع: 156

آپارتمان

2 ماه پیش

120/000/000تومان

مترمربع: 25

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

120/000/000تومان

مترمربع: 25

منزل شخصی

2 ماه پیش

350/000/000تومان
350/000/000تومان

مترمربع: 75

آپارتمان

2 ماه پیش

424/000/000تومان
424/000/000تومان

مترمربع: 212

زمین تجاری

2 ماه پیش

1/150/000/000تومان
1/150/000/000تومان

مترمربع: 232

آپارتمان

2 ماه پیش

1/800/000/000تومان
1/800/000/000تومان

مترمربع: 110

تجاری و مسکونی

2 ماه پیش

6/790/000/000تومان
6/790/000/000تومان

مترمربع: 970

زمین تجاری

2 ماه پیش

990/000/000تومان
990/000/000تومان

مترمربع: 220

منزل شخصی

2 ماه پیش

660/000/000تومان
660/000/000تومان

مترمربع: 110

آپارتمان

2 ماه پیش

850/000/000تومان

مترمربع: 173

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

850/000/000تومان

مترمربع: 173

منزل شخصی

2 ماه پیش

7/000/000/000تومان
7/000/000/000تومان

مترمربع: 200

مغازه

2 ماه پیش

10/500/000/000تومان
10/500/000/000تومان

مترمربع: 300

منزل شخصی

2 ماه پیش

85/000/000تومان
85/000/000تومان

مترمربع: 10

مغازه

2 ماه پیش

6/400/000/000تومان

مترمربع: 536

زمین تجاری

مدیر سایت

2 ماه پیش

6/400/000/000تومان

مترمربع: 536

زمین تجاری

2 ماه پیش

1/250/000/000تومان
1/250/000/000تومان

مترمربع: 312

منزل شخصی

2 ماه پیش

2/000/000/000تومان

مترمربع: 1070

زمین مسکونی

مدیر سایت

2 ماه پیش

2/000/000/000تومان

مترمربع: 1070

زمین مسکونی

2 ماه پیش

1/800/000/000تومان
1/800/000/000تومان

مترمربع: 300

منزل شخصی

2 ماه پیش

500/000/000تومان
500/000/000تومان

مترمربع: 114

2 ماه پیش

480/000/000تومان

مترمربع: 12

مغازه

مدیر سایت

2 ماه پیش

480/000/000تومان

مترمربع: 12

مغازه

2 ماه پیش

730/000/000تومان

مترمربع: 122

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

730/000/000تومان

مترمربع: 122

آپارتمان

2 ماه پیش

2/190/000/000تومان
2/190/000/000تومان

مترمربع: 313

منزل شخصی

2 ماه پیش

605/000/000تومان

مترمربع: 110

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

605/000/000تومان

مترمربع: 110

آپارتمان

2 ماه پیش

1/800/000/000تومان

مترمربع: 262

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/800/000/000تومان

مترمربع: 262

منزل شخصی

2 ماه پیش

310/000/000تومان

مترمربع: 78

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

310/000/000تومان

مترمربع: 78

آپارتمان

2 ماه پیش

635/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 122

آپارتمان

2 ماه پیش

635/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 122

آپارتمان

2 ماه پیش

6/880/000/000تومان
6/880/000/000تومان

مترمربع: 275

تجاری و مسکونی

2 ماه پیش

1/320/000/000تومان

مترمربع: 330

زمین مسکونی

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/320/000/000تومان

مترمربع: 330

زمین مسکونی

2 ماه پیش

10/855/000/000تومان
10/855/000/000تومان

مترمربع: 835

زمین مسکونی

2 ماه پیش

1/246/500/000تومان

خواب: 3مترمربع: 281

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/246/500/000تومان

خواب: 3مترمربع: 281

منزل شخصی

2 ماه پیش

950/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 120

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

950/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 120

منزل شخصی

2 ماه پیش

396/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 93

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

396/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 93

آپارتمان

2 ماه پیش

1/026/000/000تومان

مترمربع: 228

زمین مسکونی

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/026/000/000تومان

مترمربع: 228

زمین مسکونی

2 ماه پیش

9/000/000/000تومان

مترمربع: 450

تجاری و مسکونی

مدیر سایت

2 ماه پیش

9/000/000/000تومان

مترمربع: 450

تجاری و مسکونی

2 ماه پیش

2/137/000/000تومان
2/137/000/000تومان

مترمربع: 372

منزل شخصی

2 ماه پیش

2/500/000/000تومان
2/500/000/000تومان

زمین مسکونی

2 ماه پیش

1/300/000/000تومان
1/300/000/000تومان

مترمربع: 227

منزل شخصی

2 ماه پیش

1/218/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 210

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/218/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 210

آپارتمان

2 ماه پیش

4/100/000/000تومان
4/100/000/000تومان

مترمربع: 230

مغازه, منزل شخصی

2 ماه پیش

مترمربع: 280

زمین مسکونی

2 ماه پیش

340/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 64

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

340/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 64

آپارتمان

2 ماه پیش

1/100/000/000تومان
1/100/000/000تومان

مترمربع: 240

زمین مسکونی

2 ماه پیش

950/000/000تومان 5/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 190

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

950/000/000تومان 5/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 190

آپارتمان

2 ماه پیش

5/500/000تومان 30/000/000تومان

مترمربع: 135

مغازه

مدیر سایت

2 ماه پیش

5/500/000تومان 30/000/000تومان

مترمربع: 135

مغازه

2 ماه پیش

650/000تومان 4/000/000تومان
650/000تومان 4/000/000تومان

مترمربع: 18

مغازه

2 ماه پیش

910/000/000تومان 7/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 130

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

910/000/000تومان 7/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 130

آپارتمان

2 ماه پیش

250/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 125

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

250/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 125

آپارتمان

2 ماه پیش

1/100/000/000تومان

خواب: 4مترمربع: 167

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/100/000/000تومان

خواب: 4مترمربع: 167

منزل شخصی

2 ماه پیش

800/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 160

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

800/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 160

آپارتمان

2 ماه پیش

150/000/000تومان

مترمربع: 160

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

150/000/000تومان

مترمربع: 160

منزل شخصی

2 ماه پیش

4/725/000/000تومان

مترمربع: 630

زمین مسکونی

مدیر سایت

2 ماه پیش

4/725/000/000تومان

مترمربع: 630

زمین مسکونی

2 ماه پیش

2/350/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 138

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

2/350/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 138

منزل شخصی

2 ماه پیش

910/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 130

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

910/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 130

آپارتمان

2 ماه پیش

747/000/000تومان

مترمربع: 115

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

747/000/000تومان

مترمربع: 115

آپارتمان

2 ماه پیش

750/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 300

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

750/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 300

منزل شخصی

2 ماه پیش

1/116/000/000تومان

مترمربع: 248

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/116/000/000تومان

مترمربع: 248

منزل شخصی

2 ماه پیش

4/200/000/000تومان

مترمربع: 390

زمین مسکونی

مدیر سایت

2 ماه پیش

4/200/000/000تومان

مترمربع: 390

زمین مسکونی

2 ماه پیش

65/000/000تومان

مترمربع: 58

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

65/000/000تومان

مترمربع: 58

منزل شخصی

2 ماه پیش

1/100/000/000تومان

مترمربع: 315

زمین مسکونی

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/100/000/000تومان

مترمربع: 315

زمین مسکونی

2 ماه پیش

1/625/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 245

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/625/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 245

آپارتمان

2 ماه پیش

2/160/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 180

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

2/160/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 180

آپارتمان

2 ماه پیش

835/000/000تومان 5/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 167

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

835/000/000تومان 5/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 167

آپارتمان

2 ماه پیش