مقایسه املاک

630/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 90

آپارتمان

مدیر سایت

4 روز پیش

630/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 90

آپارتمان

4 روز پیش

1/200/000/000تومان
1/200/000/000تومان

مترمربع: 160

آپارتمان

1 هفته پیش

480/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 88

آپارتمان

مدیر سایت

2 هفته پیش

480/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 88

آپارتمان

2 هفته پیش

615/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 123

آپارتمان

مدیر سایت

2 هفته پیش

615/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 123

آپارتمان

2 هفته پیش

800/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 140

آپارتمان

مدیر سایت

2 هفته پیش

800/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 140

آپارتمان

2 هفته پیش

850/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 170

آپارتمان

مدیر سایت

2 هفته پیش

850/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 170

آپارتمان

2 هفته پیش

320/000/000تومان
320/000/000تومان

مترمربع: 88

آپارتمان

2 هفته پیش

700/000/000تومان
700/000/000تومان

مترمربع: 131

آپارتمان

2 هفته پیش

1/144/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 176

آپارتمان

مدیر سایت

3 هفته پیش

1/144/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 176

آپارتمان

3 هفته پیش

300/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 75

آپارتمان

مدیر سایت

3 هفته پیش

300/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 75

آپارتمان

3 هفته پیش

1/237/500/000تومان

مترمربع: 168

آپارتمان

مدیر سایت

3 هفته پیش

1/237/500/000تومان

مترمربع: 168

آپارتمان

3 هفته پیش

936/000/000تومان
936/000/000تومان

مترمربع: 156

آپارتمان

3 هفته پیش

260/000/000تومان

مترمربع: 95

آپارتمان

مدیر سایت

3 هفته پیش

260/000/000تومان

مترمربع: 95

آپارتمان

3 هفته پیش

1/700/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 108

آپارتمان

مدیر سایت

4 هفته پیش

1/700/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 108

آپارتمان

4 هفته پیش

1/500/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 215

آپارتمان

مدیر سایت

4 هفته پیش

1/500/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 215

آپارتمان

4 هفته پیش

410/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 100

آپارتمان

مدیر سایت

1 ماه پیش

410/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 100

آپارتمان

1 ماه پیش

750/000/000تومان
750/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 105

آپارتمان

1 ماه پیش

500/000/000تومان
500/000/000تومان

مترمربع: 89

آپارتمان

2 ماه پیش

550/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 105

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

550/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 105

آپارتمان

2 ماه پیش

380/000/000تومان

خواب: 1مترمربع: 60

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

380/000/000تومان

خواب: 1مترمربع: 60

آپارتمان

2 ماه پیش

480/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 85

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

480/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 85

آپارتمان

2 ماه پیش

940/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 165

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

940/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 165

آپارتمان

2 ماه پیش

960/000/000تومان
960/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 155

آپارتمان

2 ماه پیش

605/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 110

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

605/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 110

آپارتمان

2 ماه پیش

690/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 115

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

690/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 115

آپارتمان

2 ماه پیش

930/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 137

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

930/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 137

آپارتمان

2 ماه پیش

460/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 90

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

460/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 90

آپارتمان

2 ماه پیش

660/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 120

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

660/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 120

آپارتمان

2 ماه پیش

1/060/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 163

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/060/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 163

آپارتمان

2 ماه پیش

2/060/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 206

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

2/060/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 206

آپارتمان

2 ماه پیش

605/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 110

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

605/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 110

آپارتمان

2 ماه پیش

1/231/000/000تومان
1/231/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 171

آپارتمان

2 ماه پیش

850/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 125

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

850/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 125

آپارتمان

2 ماه پیش

646/000/000تومان

مترمربع: 95

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

646/000/000تومان

مترمربع: 95

آپارتمان

2 ماه پیش

1/000/000/000تومان
1/000/000/000تومان

مترمربع: 156

آپارتمان

2 ماه پیش

350/000/000تومان
350/000/000تومان

مترمربع: 75

آپارتمان

2 ماه پیش

1/150/000/000تومان
1/150/000/000تومان

مترمربع: 232

آپارتمان

2 ماه پیش

660/000/000تومان
660/000/000تومان

مترمربع: 110

آپارتمان

2 ماه پیش

730/000/000تومان

مترمربع: 122

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

730/000/000تومان

مترمربع: 122

آپارتمان

2 ماه پیش

605/000/000تومان

مترمربع: 110

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

605/000/000تومان

مترمربع: 110

آپارتمان

2 ماه پیش

310/000/000تومان

مترمربع: 78

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

310/000/000تومان

مترمربع: 78

آپارتمان

2 ماه پیش

635/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 122

آپارتمان

2 ماه پیش

635/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 122

آپارتمان

2 ماه پیش

396/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 93

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

396/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 93

آپارتمان

2 ماه پیش

1/218/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 210

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/218/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 210

آپارتمان

2 ماه پیش

340/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 64

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

340/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 64

آپارتمان

2 ماه پیش

950/000/000تومان 5/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 190

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

950/000/000تومان 5/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 190

آپارتمان

2 ماه پیش

910/000/000تومان 7/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 130

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

910/000/000تومان 7/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 130

آپارتمان

2 ماه پیش

250/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 125

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

250/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 125

آپارتمان

2 ماه پیش

800/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 160

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

800/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 160

آپارتمان

2 ماه پیش

910/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 130

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

910/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 130

آپارتمان

2 ماه پیش

747/000/000تومان

مترمربع: 115

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

747/000/000تومان

مترمربع: 115

آپارتمان

2 ماه پیش

1/625/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 245

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/625/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 245

آپارتمان

2 ماه پیش

2/160/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 180

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

2/160/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 180

آپارتمان

2 ماه پیش

835/000/000تومان 5/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 167

آپارتمان

مدیر سایت

2 ماه پیش

835/000/000تومان 5/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 167

آپارتمان

2 ماه پیش