مقایسه املاک

10/000/000/000تومان
10/000/000/000تومان

مترمربع: 400

تجاری و مسکونی

2 هفته پیش

10/000/000/000تومان

مترمربع: 300

تجاری و مسکونی

مدیر سایت

1 ماه پیش

10/000/000/000تومان

مترمربع: 300

تجاری و مسکونی

1 ماه پیش

1/800/000/000تومان
1/800/000/000تومان

مترمربع: 110

تجاری و مسکونی

2 ماه پیش

6/880/000/000تومان
6/880/000/000تومان

مترمربع: 275

تجاری و مسکونی

2 ماه پیش

9/000/000/000تومان

مترمربع: 450

تجاری و مسکونی

مدیر سایت

2 ماه پیش

9/000/000/000تومان

مترمربع: 450

تجاری و مسکونی

2 ماه پیش