مقایسه املاک

1/500/000تومان 10/000/000تومان

2 هفته پیش

575/000/000تومان
575/000/000تومان

مترمربع: 115

خدماتی

2 ماه پیش

712/000/000تومان
712/000/000تومان

مترمربع: 89

خدماتی

2 ماه پیش

900/000/000تومان
900/000/000تومان

مترمربع: 135

خدماتی

2 ماه پیش

735/000/000تومان
735/000/000تومان

مترمربع: 107

خدماتی

2 ماه پیش