مقایسه املاک

1/200/000/000تومان
1/200/000/000تومان

مترمربع: 424

زمین مسکونی

4 روز پیش

4/800/000/000تومان

مترمربع: 800

زمین مسکونی

مدیر سایت

4 روز پیش

4/800/000/000تومان

مترمربع: 800

زمین مسکونی

4 روز پیش

5/000/000/000تومان 5/000/000تومان

مترمربع: 1080

زمین مسکونی

مدیر سایت

1 هفته پیش

5/000/000/000تومان 5/000/000تومان

مترمربع: 1080

زمین مسکونی

1 هفته پیش

380/000/000تومان
380/000/000تومان

مترمربع: 170

زمین مسکونی

2 هفته پیش

300/000/000تومان

مترمربع: 252

زمین مسکونی

مدیر سایت

2 هفته پیش

300/000/000تومان

مترمربع: 252

زمین مسکونی

2 هفته پیش

1/000/000/000تومان
1/000/000/000تومان

مترمربع: 100

زمین مسکونی

1 ماه پیش

480/000/000تومان

مترمربع: 110

زمین مسکونی

مدیر سایت

1 ماه پیش

480/000/000تومان

مترمربع: 110

زمین مسکونی

1 ماه پیش

2/100/000/000تومان
2/100/000/000تومان

مترمربع: 1000

زمین مسکونی

2 ماه پیش

2/970/000/000تومان
2/970/000/000تومان

مترمربع: 330

زمین مسکونی

2 ماه پیش

273/000/000تومان

مترمربع: 210

زمین مسکونی

مدیر سایت

2 ماه پیش

273/000/000تومان

مترمربع: 210

زمین مسکونی

2 ماه پیش

608/000/000تومان

مترمربع: 160

زمین مسکونی

مدیر سایت

2 ماه پیش

608/000/000تومان

مترمربع: 160

زمین مسکونی

2 ماه پیش

990/000/000تومان

مترمربع: 330

زمین مسکونی

مدیر سایت

2 ماه پیش

990/000/000تومان

مترمربع: 330

زمین مسکونی

2 ماه پیش

7/230/000/000تومان
7/230/000/000تومان

مترمربع: 1205

زمین مسکونی

2 ماه پیش

2/040/000/000تومان
2/040/000/000تومان

مترمربع: 255

زمین مسکونی

2 ماه پیش

2/000/000/000تومان

مترمربع: 1070

زمین مسکونی

مدیر سایت

2 ماه پیش

2/000/000/000تومان

مترمربع: 1070

زمین مسکونی

2 ماه پیش

1/320/000/000تومان

مترمربع: 330

زمین مسکونی

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/320/000/000تومان

مترمربع: 330

زمین مسکونی

2 ماه پیش

10/855/000/000تومان
10/855/000/000تومان

مترمربع: 835

زمین مسکونی

2 ماه پیش

1/026/000/000تومان

مترمربع: 228

زمین مسکونی

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/026/000/000تومان

مترمربع: 228

زمین مسکونی

2 ماه پیش

2/500/000/000تومان
2/500/000/000تومان

زمین مسکونی

2 ماه پیش

مترمربع: 280

زمین مسکونی

2 ماه پیش

1/100/000/000تومان
1/100/000/000تومان

مترمربع: 240

زمین مسکونی

2 ماه پیش

4/725/000/000تومان

مترمربع: 630

زمین مسکونی

مدیر سایت

2 ماه پیش

4/725/000/000تومان

مترمربع: 630

زمین مسکونی

2 ماه پیش

4/200/000/000تومان

مترمربع: 390

زمین مسکونی

مدیر سایت

2 ماه پیش

4/200/000/000تومان

مترمربع: 390

زمین مسکونی

2 ماه پیش

1/100/000/000تومان

مترمربع: 315

زمین مسکونی

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/100/000/000تومان

مترمربع: 315

زمین مسکونی

2 ماه پیش