مقایسه املاک

2/000/000تومان 10/000/000تومان
2/000/000تومان 10/000/000تومان

مترمربع: 41

مغازه

4 روز پیش

1/664/000/000تومان
1/664/000/000تومان

مترمربع: 64

مغازه

4 روز پیش

4 روز پیش

850/000/000تومان
850/000/000تومان

مترمربع: 14

مغازه

2 هفته پیش

350/000/000تومان
350/000/000تومان

مترمربع: 23

مغازه

2 هفته پیش

800/000/000تومان
800/000/000تومان

مترمربع: 30

مغازه

3 هفته پیش

700/000تومان 10/000/000تومان
700/000تومان 10/000/000تومان

مترمربع: 25

مغازه

1 ماه پیش

4/000/000تومان 100/000/000تومان
4/000/000تومان 100/000/000تومان

زیرزمین تجاری, مغازه

1 ماه پیش

13/000/000تومان 200/000/000تومان
13/000/000تومان 200/000/000تومان

مترمربع: 250

مغازه

1 ماه پیش

500/000/000تومان
500/000/000تومان

مترمربع: 28

مغازه

2 ماه پیش

570/000/000تومان

مترمربع: 26

مغازه

مدیر سایت

2 ماه پیش

570/000/000تومان

مترمربع: 26

مغازه

2 ماه پیش

216/000/000تومان
216/000/000تومان

مترمربع: 24

مغازه

2 ماه پیش

7/000/000/000تومان
7/000/000/000تومان

مترمربع: 200

مغازه

2 ماه پیش

85/000/000تومان
85/000/000تومان

مترمربع: 10

مغازه

2 ماه پیش

480/000/000تومان

مترمربع: 12

مغازه

مدیر سایت

2 ماه پیش

480/000/000تومان

مترمربع: 12

مغازه

2 ماه پیش

4/100/000/000تومان
4/100/000/000تومان

مترمربع: 230

مغازه, منزل شخصی

2 ماه پیش

5/500/000تومان 30/000/000تومان

مترمربع: 135

مغازه

مدیر سایت

2 ماه پیش

5/500/000تومان 30/000/000تومان

مترمربع: 135

مغازه

2 ماه پیش

650/000تومان 4/000/000تومان
650/000تومان 4/000/000تومان

مترمربع: 18

مغازه

2 ماه پیش