مقایسه املاک

380/000/000تومان

مترمربع: 130

منزل شخصی

مدیر سایت

4 روز پیش

380/000/000تومان

مترمربع: 130

منزل شخصی

4 روز پیش

650/000/000تومان

مترمربع: 157

منزل شخصی

مدیر سایت

2 هفته پیش

650/000/000تومان

مترمربع: 157

منزل شخصی

2 هفته پیش

1/020/000/000تومان
1/020/000/000تومان

مترمربع: 157

منزل شخصی

2 هفته پیش

2/230/000/000تومان
2/230/000/000تومان

مترمربع: 505

منزل شخصی

3 هفته پیش

1/100/000/000تومان
1/100/000/000تومان

مترمربع: 167

منزل شخصی

3 هفته پیش

3/300/000/000تومان
3/300/000/000تومان

مترمربع: 500

منزل شخصی

3 هفته پیش

2/800/000/000تومان

مترمربع: 330

منزل شخصی

مدیر سایت

3 هفته پیش

2/800/000/000تومان

مترمربع: 330

منزل شخصی

3 هفته پیش

2/000/000/000تومان

مترمربع: 250

منزل شخصی

مدیر سایت

3 هفته پیش

2/000/000/000تومان

مترمربع: 250

منزل شخصی

3 هفته پیش

1/115/000/000تومان
1/115/000/000تومان

مترمربع: 203

منزل شخصی

3 هفته پیش

2/000/000تومان 35/000/000تومان
2/000/000تومان 35/000/000تومان

خواب: 4مترمربع: 170

منزل شخصی

1 ماه پیش

1/100/000/000تومان
1/100/000/000تومان

مترمربع: 185

منزل شخصی

1 ماه پیش

600/000/000تومان

مترمربع: 400

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

600/000/000تومان

مترمربع: 400

منزل شخصی

2 ماه پیش

350/000/000تومان
350/000/000تومان

مترمربع: 67

منزل شخصی

2 ماه پیش

880/000/000تومان
880/000/000تومان

مترمربع: 178

منزل شخصی

2 ماه پیش

2/300/000/000تومان

مترمربع: 500

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

2/300/000/000تومان

مترمربع: 500

منزل شخصی

2 ماه پیش

1/300/000/000تومان

خواب: 6مترمربع: 330

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/300/000/000تومان

خواب: 6مترمربع: 330

منزل شخصی

2 ماه پیش

625/000/000تومان
625/000/000تومان

مترمربع: 168

منزل شخصی

2 ماه پیش

1/480/000/000تومان
1/480/000/000تومان

مترمربع: 296

منزل شخصی

2 ماه پیش

380/000/000تومان
380/000/000تومان

مترمربع: 54

منزل شخصی

2 ماه پیش

3/900/000/000تومان
3/900/000/000تومان

مترمربع: 300

منزل شخصی

2 ماه پیش

120/000/000تومان

مترمربع: 25

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

120/000/000تومان

مترمربع: 25

منزل شخصی

2 ماه پیش

990/000/000تومان
990/000/000تومان

مترمربع: 220

منزل شخصی

2 ماه پیش

850/000/000تومان

مترمربع: 173

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

850/000/000تومان

مترمربع: 173

منزل شخصی

2 ماه پیش

10/500/000/000تومان
10/500/000/000تومان

مترمربع: 300

منزل شخصی

2 ماه پیش

1/250/000/000تومان
1/250/000/000تومان

مترمربع: 312

منزل شخصی

2 ماه پیش

1/800/000/000تومان
1/800/000/000تومان

مترمربع: 300

منزل شخصی

2 ماه پیش

2/190/000/000تومان
2/190/000/000تومان

مترمربع: 313

منزل شخصی

2 ماه پیش

1/800/000/000تومان

مترمربع: 262

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/800/000/000تومان

مترمربع: 262

منزل شخصی

2 ماه پیش

1/246/500/000تومان

خواب: 3مترمربع: 281

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/246/500/000تومان

خواب: 3مترمربع: 281

منزل شخصی

2 ماه پیش

950/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 120

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

950/000/000تومان

خواب: 2مترمربع: 120

منزل شخصی

2 ماه پیش

2/137/000/000تومان
2/137/000/000تومان

مترمربع: 372

منزل شخصی

2 ماه پیش

1/300/000/000تومان
1/300/000/000تومان

مترمربع: 227

منزل شخصی

2 ماه پیش

4/100/000/000تومان
4/100/000/000تومان

مترمربع: 230

مغازه, منزل شخصی

2 ماه پیش

1/100/000/000تومان

خواب: 4مترمربع: 167

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/100/000/000تومان

خواب: 4مترمربع: 167

منزل شخصی

2 ماه پیش

150/000/000تومان

مترمربع: 160

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

150/000/000تومان

مترمربع: 160

منزل شخصی

2 ماه پیش

2/350/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 138

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

2/350/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 138

منزل شخصی

2 ماه پیش

750/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 300

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

750/000/000تومان

خواب: 3مترمربع: 300

منزل شخصی

2 ماه پیش

1/116/000/000تومان

مترمربع: 248

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

1/116/000/000تومان

مترمربع: 248

منزل شخصی

2 ماه پیش

65/000/000تومان

مترمربع: 58

منزل شخصی

مدیر سایت

2 ماه پیش

65/000/000تومان

مترمربع: 58

منزل شخصی

2 ماه پیش