مقایسه املاک

2/000/000تومان 10/000/000تومان
2/000/000تومان 10/000/000تومان

مترمربع: 41

مغازه

4 روز پیش

4 روز پیش

1/500/000تومان 10/000/000تومان

2 هفته پیش

2/000/000تومان 35/000/000تومان
2/000/000تومان 35/000/000تومان

خواب: 4مترمربع: 170

منزل شخصی

1 ماه پیش

700/000تومان 10/000/000تومان
700/000تومان 10/000/000تومان

مترمربع: 25

مغازه

1 ماه پیش

4/000/000تومان 100/000/000تومان
4/000/000تومان 100/000/000تومان

زیرزمین تجاری, مغازه

1 ماه پیش

13/000/000تومان 200/000/000تومان
13/000/000تومان 200/000/000تومان

مترمربع: 250

مغازه

1 ماه پیش

5/500/000تومان 30/000/000تومان

مترمربع: 135

مغازه

مدیر سایت

2 ماه پیش

5/500/000تومان 30/000/000تومان

مترمربع: 135

مغازه

2 ماه پیش

650/000تومان 4/000/000تومان
650/000تومان 4/000/000تومان

مترمربع: 18

مغازه

2 ماه پیش