مقایسه املاک

700/000تومان 10/000/000تومان
700/000تومان 10/000/000تومان

مترمربع: 25

مغازه

1 ماه پیش

13/000/000تومان 200/000/000تومان
13/000/000تومان 200/000/000تومان

مترمربع: 250

مغازه

1 ماه پیش

5/500/000تومان 30/000/000تومان

مترمربع: 135

مغازه

مدیر سایت

2 ماه پیش

5/500/000تومان 30/000/000تومان

مترمربع: 135

مغازه

2 ماه پیش